Všeobecné obchodné podmienky

PODMIENKY POUŽITIA DIGITÁLNEHO SYSTÉMU POĽOVNÍCKY DENNÍK

ŽIADAM VÁS, ABY STE VENOVALI POZORNOSŤ VŠEOBECNÝM PODMIENKAM POUŽITIA SYSTÉMU POĽOVNÍCKY DENNÍK. TAK INTERNETOVÝ PORTÁL https://polovnícky-denník.sk , AKO AJ TELEFÓNNE APLIKÁCIE (APKY) POĽOVNÍCKY DENNÍK MÔŽU BYŤ POUŽÍVANÉ IBA ZA PODMIENOK, ŽE UŽÍVATEĽ SÚHLASÍ SO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI PODMIENKAMI UŽÍVANIA.

1. Údaje o dodávateľoch aplikácie Poľovnícky denník:

Tím Zoltána Horvátha BE-ONLINE
Sídlo: 929 01 Kútniky, Töböréte 493
IČO – 44133081
DIČ – 1079783914
E-mail adresa – support@poľovnicky-denník.sk

Názov, sídlo a e-mailová adresa hostiteľa: INTERNET SK s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava. IČO 35 826 339. Pre bližšie informácie sa obráťte na adresu: privacy@forpsi.sk, telefónne číslo: (+421) 25 26 23 007

2. Uzavretie zmluvy a registrácia

Internetovú aplikáciu Poľovnícky denník môžete používať za podmienok, že zadáte systémom požadované Vaše údaje a v súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) dodávateľa, pričom sa zaregistrujete. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je dodávateľ systému Zoltán Horváth BE-ONLINE.
Registráciou dávate súhlas, že budete viazaní podmienkami VOP. V prípade nesúhlasu s VOP nie ste oprávnený používať službu ponúknutú Poľovníckym denníkom. Nepísaná zmluva medzi užívateľom a poskytovateľom služby je vytvorená registráciou.
VOP sa nepovažuje za písomnú zmluvu, poskytovateľom služieb sa neregistruje, takže nemôže byť prístupná a neskôr prehliadnutá individuálne. Rozsah VOP pokrýva celú službu a všetky právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi Poskytovateľom služieb a užívateľom v súvislosti s používaním Poľovníckeho denníka.
Je zakázané uviesť mená alebo iné informácie, ktoré by porušovali práva tretích strán alebo oprávnené záujmy tretích strán počas celého registračného obdobia.
Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na to, aby kedykoľvek odmietol alebo odstránil Vašu registráciu, a to bez udania dôvodu. V dôsledku toho nemáte žiadny nárok na náhradu škody.
Nezaregistrovaná poľovnícka organizácia môže byť registrovaná, pričom zaregistrovať neexistujúcu organizáciu je protiprávne. Používatelia Poľovníckeho denníka sú povinní menovať administrátora, ktorý bude mať jedine právo vykonať nastavovania v systéme Poľovnícky denník. Ďalších členov poľovníckych organizácií môže prijať a ponúknuť im zaradenia (predseda, hospodár, člen atď.) iba administrátor.
Po registrácii je užívanie Poľovníckeho denníka využiteľné zadarmo po dobu 180 dní. Ak do 180 dní zaregistrovaná poľovnícka organizácia nezaplatí ročný nájom za služby ponúknuté Poľovníckym denníkom, poskytovateľ služieb obmedzí prístup k službe. To isté sa stane aj po vypršaní predplatného. Pred vypršaním platnosti bude Vaša kontaktná osoba upozornená o tom písomne (e-mailom) od poskytovateľa služieb.
Pri registrácii musí byť poskytnuté telefónne číslo a e-mailová adresa používateľa. Platnosť a realita údajov bude kontrolovaná. Po registrácii systému správca zodpovedá za vytvorenia bezpečnostných zón (časti revírov, lokalít) v elektronickej knihe záznamov a zaznamenáva aj poľovnícke zariadenia. Bez týchto úkonov sa služba Poľovnícky denník nedá použiť. Pri vstupe do revíru poľovník musí vyznačiť časť revíru alebo presné miesto lovu. Pri odchode z poľovačky si poľovník musí zaznamenať počty vystrelených rán, zásahov a aj chybných výstrelov. Tiež je povinné zaznamenávať druh ulovenej zveri a použité značky na zver. Za správne nastavenie programu Poľovníckeho denníka, aby poľovník mohol údaje o love bez obmedzenia zaznamenávať, nesie zodpovednosť užívateľ systému. Podrobnejší opis služby a nastavenie Poľovníckeho denníka nájdete v používateľskej príručke (Manuál).

3. Zodpovednosť za obsah

Používatelia služby, zaregistrované osoby ,sú plne zodpovedné za údaje od nich pochádzajúce. Poskytovateľ služby zodpovedá iba za ukladanie, zdieľanie a kontrolu takéhoto obsahu. Poskytovateľ služby nezaručuje, že doplňujúce obsahy Poľovníckeho denníka sú pravdivé a či pochádzajú od určenej osoby. Používaním služby vyjadrujete súhlas o skutočnosti a pravdivosti údajov na vlastné riziko. "Obsah" zahŕňa okrem iného všetky informácie, údaje, text, pripomienky, názory a hodnotenia, ktoré sú k dispozícii počas používania Poľovníckeho denníka.
Na základe písomnej žiadosti užívateľov Poľovníckeho denník si poskytovateľ si vyhradzuje právo vykonávať opravy na vymedzených častiach obsahu, pričom uvedie aj pôvodné údaje.

4. Autorské práva

Poskytovateľ služby je oprávnený používať údaje a celý obsah Poľovníckeho denníka aj v súvislosti s vlastnou ekonomickou činnosťou. (Účely verejného zobrazovania, úpravy, publikovania v marketingových materiáloch, použitie v reklame a pre tvorbu odvodených diel.) Poskytovateľ služby Poľovnícky denník má neobmedzenú licenciu bez poplatkov na používanie, vrátane prepracovania údajov pochádzajúcich od zaregistrovaných užívateľov Poľovníckeho denníka. Ďalej zaručujete, že ste oprávnený tak urobiť a neporušovať práva tretích strán, najmä akékoľvek autorské práva, dôvernosť alebo zásady ochrany osobných údajov.
Pri zaregistrovaní na Poľovnícky denník zároveň aj vyhlasujete že ste na to oprávnení a neporušujete žiadne práva tretích strán, autorské práva, dôvernosť alebo zásady ochrany osobných údajov.

5. Autorské práva pre obsah služby

Služba Poľovnícky denník okrem iného obsahuje ​​grafické prvky, textové, vizuálne a obsahové rozvrhy a technické riešenia, ktoré sú chránené autorským právom ("Obsah poskytovateľa"). Poskytovateľ služby je držiteľom licenčných práv na elektronický Poľovnícky denník. Poskytovateľ služby súhlasí s doplňovaním potrebných údajov od užívateľov. Doplňujúce údaje od užívateľov Poľovníckeho denníka musia byť konkretizované výlučne na doplňovacie účely systému.
Akékoľvek zneužitie tejto licencie alebo akéhokoľvek iné porušenie duševného vlastníctva poskytovateľa služieb, akejkoľvek činnosti zameranej na zmeny programu, archivácie, hackovanie, dešifrovanie zdrojového kódu služby atď. je protiprávne a môžu preniesť občiansku a trestnú zodpovednosť užívateľa.

6. Povolené a zakázané používanie

Pri užívaní služby Poľovnícky denník musíte konať v súlade s požiadavkami dobrej viery, spravodlivosti a v súlade s platnými právnymi požiadavkami. Ste tiež zodpovední poskytovateľovi služieb za akúkoľvek škodu spôsobenú nesprávnym alebo nezákonným používaním služby.
Službu nesmiete používať na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto VOP. Je zakázané umiestňovať akýkoľvek obsah do Poľovníckeho denníka ktorý:

 • akýmkoľvek spôsobom porušuje práva alebo oprávnené záujmy tretích strán;
 • je nepravdivý, zavádzajúci alebo nepresný;
 • ohrozuje, obťažuje, haní, uráža alebo porušuje osobné práva, je obscénny, vulgárny, násilný, diskriminačný alebo inak neprijateľný, o ktorom je podľa vlastného uváženia oprávnený rozhodnúť poskytovateľ.
 • propaguje tovar alebo služby, podporuje ekonomickú činnosť;
 • obsahuje vírusy alebo iné počítačové údaje, ktoré sú určené na získanie neoprávneného prístupu k akýmkoľvek činnostiam alebo údajom pri prevádzke služby;

Pri používaní služby Poľovnícky denník je zakázané vykonávať niektoré z nasledujúcich činností:
 • akékoľvek správanie, ktoré neprimerane zaťažuje technickú infraštruktúru poskytovateľa;
 • zásah do riadneho fungovania služby;
 • obchádzanie opatrení, ktoré obmedzujú používanie služby alebo jej infraštruktúry;
 • používanie služby alebo údaje poskytovateľa služieb iným, ako je uvedené v tomto VOP;
 • dešifrovanie zdrojového kódu služby alebo základných algoritmov a zásad

7. Obmedzenie zodpovednosti


Beriete na vedomie, že používate službu Poľovnícky denník výhradne na vlastné riziko. Týka sa to najmä:

• akýchkoľvek informácií (vrátane informácií o polohe a čase), ktoré ste oznámili v priebehu používania služby Poľovnícky denník.

• Akékoľvek funkcie dostupné v denníku, ktoré sa dajú použiť na uskutočnenie telefonického hovoru alebo iného kontaktu s tretími stranami, sú len z dôvodu pohodlia a nie sú garantované poskytovateľom služieb Poľovnícky denník a nenahrádzajú priamy telefonicky alebo iný kontakt.

• Služba môže pracovať v režime off-line, čo znamená, že sa nemusia zobrazovať žiadne údaje v reálnom čase. (obsadený posed s poľovníkom, ktorý už skončil návštevu revíru atď.). Stav údajov zobrazených v mobilnej aplikácii a na webe v danom čase by sa mal považovať za orientačné.

Pri zodpovednosti za porušenie zmluvy, ktorá bola úmyselne spôsobená, ako aj poškodenie ľudského života, fyzickej integrity alebo zdravia, úplne vylučuje zodpovednosť poskytovateľa služieb Poľovnícky denník za porušenie zmluvy. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za žiadne nároky vyplývajúce z užívania Poľovníckeho denníka inou treťou stranou.

Počas poskytovania služby s Poľovníckym denníkom poskytovateľ nezaručuje

 • a) nepretržitú dostupnosť služby,
 • b) jej bezproblémovú prevádzku,
 • c) jej spôsobilosť na konkrétny účel
 • d) relevantnosť všetkých údajov zobrazených v systéme

8. Ukončenie zmluvy

Po zrušení Vašej registrácie je poskytovateľ služby Poľovnícky denník oprávnený kedykoľvek ukončiť toto VOP, a to aj jednostranne s okamžitým účinkom. Pritom poskytovateľ služby môže, ale nie je povinný vymazať Vaše staršie záznamy.

Máte právo kedykoľvek ukončiť toto VOP jednostranne, a to aj bez odôvodnenia zrušením Vašej registrácie. V tomto prípade beriete na vedomie, že používateľské práva, s Vami poskytovaným údajom, nezaniknú ukončením tohto VOP. Poskytovateľ služby s Poľovníckym denníkom nie je povinný odstrániť Vaše údaje alebo prerušiť ich používanie

Poskytovateľ služieb zálohuje všetky údaje pred jeho odstránením a poskytne zálohu dát. Zálohovanie dát je súčasťou služby a zrušenému, odstránenému používateľovi je to doručené elektronicky.

9. Rozhodné právo, súdna doložka, jazyk

Vzhľadom na skutočnosť, že podnikanie poskytovateľa služieb nemusí byť nevyhnutne vykonávané v krajine, kde je vaše trvalé bydlisko a aktivity tohto druhu smerujú aj do iných krajín, súhlasíte s tým, že súčasné VOP sa bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky a slovenské súdy majú výlučnú právomoc.
Ak Poľovnícky denník sprístupní akékoľvek neslovenské preklady súčasných VOP, uvediete, že preklad je iba účelný a iba VOP v slovenskom jazyku je právne záväzný.

10. Zmena

Poskytovateľ služby Poľovníckym denníkom si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť alebo ukončiť, pozastaviť alebo ukončiť službu na základe vlastného rozhodnutia. Užívateľa o tom poskytovateľ služby oboznámi prostredníctvom e-mailu.
Beriete na vedomie, že po oznámení s upravenými VOP uznáte modifikované VOP, a pre vás tým budú záväzné.


15. februára 2019